Дуално професионално обучение

Ние правим дуалното професионално обучение по-достъпно за обществеността, популяризирайки темата сред фирми, учебни заведения, организации и политически институции.

© jörn buchheim/fotolia

Като част от световната мрежа на германските външнотърговски камари на 130 места в 90 страни ГБИТК също се ангажира в областта на дуалното професионално обучение.

Не само в Германия, но и в световен мащаб, през последните години се увеличи недостигът на квалифициран персонал. За фирмите това нерядко е свързано със загуби по отношение на продуктивността и конкурентоспособността. Като следствие от това възникват отрицателни ефекти върху цялата икономика на страната. Особено изразен недостиг на квалифицирани специалисти се наблюдава в техническите и индустриалните области на заетост.

Една от основните причини за липсата на квалифицирани специалисти често се крие в съществуващото разминаване между местните образователни системи и различаващите се от тях практически изисквания или потребности на пазара на труда и съответно на фирмите.

Като успешна мярка в борбата с недостига на квалифицирани специалисти в Германия се е утвърдило преди всичко дуалното професионално обучение. То съчетава изучаването на теорията за дадена професия в професионално училище с практическата работа в обучаващо предприятие, така че теория и практика взаимно се допълват и са неразривно свързани.

Предимствата на дуалната система

За фирмите

По този начин фирмите имат пряко въздействие върху съдържанието и организацията на професионалното обучение. Така те могат много по-лесно да предават специфично за фирмата ноу-хау и да си осигурят квалифицирани кадри.

За обучаваните

Обучаващите се получават солидна основа за своето по-нататъшното кариерно развитие – не на последно място посредством по-висока степен на професионална гъвкавост. Освен това те усвояват обширни знания, които са задължителни в днешния професионален свят.

За държавата и обществото

Не на последно място държавата и обществото имат полза от дуалното професионалното обучение като средство в борбата с младежката безработица. Повишаването на нивото на квалификация на специалистите е друга полза, която влияе положително на цялата икономика на страната.