Специализирани комисии

Чрез активната работа на своите спецализирани комисии Германо-Българската индустриално-търговска камара се застъпва за подобряването на рамковите условия в различни области на българската икономика, релевантни за фирмите членове.

© Getty Images/shironosov

Банково и застрахователно дело

Съпредседатели: Стефан Иванов (УниКредит Булбанк АД) и Христо Шарков (ГрЕКо България ЕООД)

Координатор: Татяна Делчева (ГБИТК)

Членове и целева група: Експерти от областта на банкирането и застраховането, финансови институции, брокери и агенти за финансови продукти.

Мисия: Специализирана комисия „Банково и застрахователно дело“ е създадена през 2009 г. Със своята работа комисията преследва две основни задачи: От една страна активно се стреми да допринася за прилагането на подобрения в банковия и застрахователния сектор като заседава редовно по водещи теми, обсъжда законодателни инициативи и изразява официално становище по тях от името на ГБИТК. От друга страна, специализираната комисия се стреми да предоставя на членовете на ГБИТК полезна информация относно новости и развитие в тази област. На заседателните срещи членовете на комисията обменят мнения и информация с цел в най-висока степен да защитят интересите на участниците в бранша. Комисията играе ролята на платформа за срещи и дискусии по актуални проблеми, засягащи икономическите и политическите рамкови условия в страната. Особен акцент за комисията представляват теми като данъчното облагане във ВЕИ-сектора, пенсионното осигуряване и застраховането.

Актуални теми

 • FinTech
 • Ролята на Европейската инвестиционна банка за развитието на бизнеса

Общ поглед върху дейността

Compliance

Председател: Светлин Адрианов

Координатор: Красимира Димитрова (ГБИТК)

Членове и целева група: Членовете на ГБИТК от всички сектори на икономиката: адвокати, служители, отговарящи за Compliance, и заинтересовани служители на фирми, които искат да развиват темата Compliance.

Мисия: За България темата Compliance е от голямо значение, тъй като особено в международната търговия доверието в коректните взаимоотношения е задължително и необходимо като основна предпоставка за отговорно и дългосрочно сътрудничество. Специализираната комисия Compliance предлага на всички работещи в България компании възможност да се запознаят, да разберат и използват възможностите, ползите и предимствата на темата Compliance.

Преглед

Compliance управлението описва предприетите от ръководството мерки за гарантиране спазването на законовите, договорените и другите задължения на фирмата. Като главен критерий служи етичното и отговорното действие на коректно постъпващия търговец. Compliance означава повече от обикновеното спазване на правните норми. Основата на Compliance е спазването на значимите за фирмата закони, като например закона за защита на личните данни, и също така тези, засягащи картелното и трудовото право, както и сигурността на продуктите. Наред с областите със силно правно регулиране, като икономическата престъпност и картелното право, все повече в центъра на вниманието на фирмите навлизат тематики, свързани със социалната сфера или околната среда. Освен това Compliance управлението обхваща и личния организационен и контролен дълг на ръководството и надзорните органи за предотвратяване на правни нарушения от страна на фирмата. Не на последно място Compliance представя и операционната организация на компанията, която спомага за предотвратяването на правни нарушения и за „освобождаването“ от отговорност на ръководството при нередности. Изискванията, които законите и съдилищата поставят пред фирмите, стават все по-комплексни. С това нараства и рискът за самото ръководство да бъде подведено под отговорност при неизправности. Точно поради тези причини значението на „Compliance“, по-сполучливо преведено като „действие при спазването на установените правила“, нараства.

Актуални теми:

 • Защита на личните данни
 • Оценка на бизнес партньори
 • Конкуренция

Публикации:

Информация:

Общ поглед върху дейността

Уведомление за COVID-19 заболели/ контактни лица

Енергетика

Председател: Радослав Миков (Адвокатско дружество „Волф Тайс")

Координатор: Биляна Генова (ГБИТК)

Членове и целева група: Фирми членoве от енергийния сектор

Мисия: Защитаване правото на коректни и прозрачни правила и норми на българския енергиен пазар. Това е възможно чрез следните средства, които комисията прилага в рамките на дейността си:

 • Регламентирани работни срещи с цел обмен на опит
 • Обмен на статистики с цел постигане на обективна дискусия
 • Разработване на официални позиции и становища, както и предложения за законови промени
 • Участие в обществени изслушвания, парламентарни заседания и други прояви на организации и институции в областта на енергетиката

Актуални теми:

 • Развитие на пазарните отношения и подобряване качеството на енергийните продукти и услуги в синхрон с регулаторните рамки на ЕК и изискванията на енергийните пазари
 • Привличане на интелигентни технологии, системи и решения за дигитална енергетика и кохезия и синергии с други индустрии и инфраструктура за подобряване качеството и разновидностите на предлаганите услуги
 • Насърчаване на инвестициите в разпределена генерация, съхранение на енергия, активно участие на крайни клиенти в управлението на товарите в енергийната система и електрическата мобилност

Общ поглед върху дейността

Икономическо развитие

Председател: Лидия Шулева (Бизнес Интелект)

Координатор: Таня Гергинова (ГБИТК)

Целева група: Членове на ГБИТК

Мисия: Подкрепа на членовете на Камарата в постигането на техните бизнес планове, инициативи по отношение на подобряването на икономическите условия и стопанската политика, участие в програми и проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз. Дейността на специализираната комисия „Икономическо развитие" се изразява в следните инициативи:

 • Организиране на бизнес срещи с представители на публични институции по въпроси, които са от интерес за фирмите
 • Организиране на презентации относно икономическата политика на правителството – промени в законодателството, мерки и схеми, насочени към бизнеса
 • Предоставяне на информация относно възможностите за участие в европейски програми и проекти от оперативните програми
 • Участие в консултативни срещи с представители на правителството и партньорски организации
 • Участие в инициативи на ГБИТК в партньорство с други комисии и консултативни съвети
 • Сътрудничество с ГБИТК - организиране на участие на гост-лектори и експерти
 • Разпространение на информационни материали, проучвания и анализи

Актуални теми:

 • Индустрия 4.0 и трудовоправните отношения

Общ поглед върху дейността

Здравеопазване

Председател: Мария Луканова (Байер България ЕООД) и Лилия Караманчева (Куайсер Фарма България ЕООД)

Координатор: Елвира Блуменберг (ГБИТК)

Членове и целева група: фирми членове от сектора на здравеопазването, както и представители на организации и институции, работещи в областта на здравеопазването

Мисия: Една ефективна здравна система е от първостепенно значение за постигането на високо качество на живот. Тя намалява риска от миграцията на добре обучен персонал и по този начин допринася за привличането на инвестиции в страната. Ето защо Германо-Българската индустриално-търговска камара през 2010 г. инициира основаването на Специализирана комисия по здравеопазване. Една от основните задачите на комисията е да предоставя сравнителна информация на лицата, отговорни за вземането на решения в областта на здравеопазването, относно форми и практики, познати от германската здравна система. Съвместната работа в комисията поощрява формирането на редица инициативи за подобряване на българското здравеопазване. За тази цел комисията организира редица срещи между германски и български представители на съответните органи по здравеопазване.

Актуални теми:

 • Промяна на модела на здравна система и демонополизация на осигурителната система в България
 • Създаване на електронно здравеопазване
 • Спазване на минимални здравни стандарти при предоставяне на медицинска помощ и продължителна поддръжка на апаратура

Общ поглед върху дейността

Меморандум за Разбирателство относно принципите за „Защита на здравето на всеки гражданин на ЕС“

Право

Председател: д-р Мая Найденова (адвокат / Интергест България ООД)

Координатор: Цанко Цанков (ГБИТК)

Членове и целева група: Целева група на специализираната комисия „Право“ са членовете на ГБИТК от бранш консултации, но при поставяне на проблем могат да бъдат и всички членове.

Мисия: Към целите на специализираната комисия спадат застъпване, лобиране за законодателни промени / предложения, касаещи членовете, вземане на становище по правни проблеми в икономиката, както и по законопроекти на българските законодателни органи. Дейностите включват редовни срещи за обмяна на опит, срещи със съответните компетентни държавни органи, изготвяне на писмени становища и законодателни предложения и др.

За повече информация и при интерес към работата на комисията, моля, обръщайте се към Цанко Цанков. 

Актуални теми:

 • Трудово право, Обществени поръчки, Арбитражен съд

Общ поглед върху дейността

Техника, технологии и иновации

Председател: Димитър Димитров ("Диджитал Лайтс" ЕООД)

Координатор: Иванка Мирчева (ГБИТК)

Членове и целева група: фирми членове от браншове с технологична и иновативна ориентация и членове с интерес към тази тематика

Мисия: Целта на комисията е да насърчи обмена на знания, нетуъркинга и сътрудничеството между членовете от браншовете „Технологии” и „Иновации”, както и да дискутира с членовете на Камарата, за да подпомогне с това тяхната работа в България. Към основните направления се числят: обмяна на опит и предоставяне на информация за тенденциите в бранша и анализи, сътрудничество с партньори като държавата и университетит, насърчаване на ко-иновацията сред членовете.

Актуални теми:

 • FinTech
 • Дигитализация
 • Cyber security

Общ поглед върху дейността

Транспорт, логистика и инфраструктура

Съпредседатели: д-р Христо Кусев („Ист Ринг ЛП“ ООД), Александър Гечев (Ренус България)

Координатор: Кремена Вълчева (ГБИТК)

Членове и целева група: фирми-членове от транспортния и логистичен бранш, както и членове с интерес към тази тематика

Мисия: Специализираната комисия „Транспорт, логистика и инфраструктура“ беше създадена в началото на 2015 г. с цел от една страна да насърчава обмена на знания и сътрудничеството между фирмите-членове от транспортния и логистичен бранш, а от друга страна да предоставя на членовете на ГБИТК полезна информация за развитието в тези области. За специализираната комисия от централна роля са теми като Законът за минималната работна заплата в Германия, предизвикателствата пред инфраструктурата, модернизация на митническите процедури, дуално образование, eCustoms, пристанища, летища и железопътен транспорт, актуални теми като дигитализацията в бранша и др. 

Актуални теми:

 • Дуално професионално обучение в отраслите транспорт / логистика
 • Карго 2000 (IATA) и тенденции - дигитализация
 • Инфраструктура
 • Закон за минималната работна заплата

Общ поглед върху дейността

Осигуряване и развитие на специалисти и таланти

Председател: Люба Паунова (Байер България ЕООД), Милена Караилиева (Кауфланд България ЕООД & Ко. КД)

Координатор: д-р Кармен Вранчев (ГБИТК)

Основните акценти в дейността на комисията са оказването на съдействие на фирмите-членове при решаването на проблеми, свързани с професионалното обучение, квалификацията на персонала, както и обмяната на опит, идеи и предложения за подобряване на нормативната уредба, касаеща професионалното обучение в България.

Германо-Българската индустриално-търговска камара е от първите застъпници за въвеждането на елементи на германската дуална система за професионално образование, за да се създаде тясна връзка между образование и бизнес, между теория и практика.

Поради спецификата на тематичната си насоченост Специализираната комисия е надбраншова и обхваща всички членове.

В годините от създаването й през 2005/2006 г. досега се утвърди едно ядро от особено ангажирани членове, участващи в процеса на реформиране на образователната система.

В рамките на организираните от Комисията работни срещи се разпространява актуална информация и се провеждат дискусии с представители на отговорни институции. Обсъждат се предложения за изменения и допълнения в закони и наредби и се формулират становища, които комисията връчва на ключови фигури като министъра на образованието и науката, министъра на труда и социалната политика, президента и парламента.

Осъществяват се и индивидуални консултации със заинтересовани членове по въпроси, свързани с лицензирането на центрове за професионално обучение и възможности за обучение и квалификация. 

Актуални теми:

 • Проследяване на процеса на реформиране на системата за професионално образование и обучение във връзка с новия закон за предучилищното и училищното образование и промените, налагани от икономическото и социално развитие на страната
 • Насърчаване и подпомагане на процеса на въвеждане на дуалното обучение в страната с акцент върху целевата група от лица над 16 години съгласно закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
 • Мотивиране на работодателите за участие в процеса на дуалното обучение (провеждане на практическите занимания във фирмата) - чрез информиране за различни възможности за подкрепа от държавата и обучаващи институции, вкл. обучение на наставници

Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО)

Общ поглед върху дейността

Резултати от проучването

Туризъм

Председател: д-р Сийка Кацарова ( „Български съюз по балнеология и СПА туризъм” - БСБСПА)

Координатор: Соня Банкова (ГБИТК)

Целева група: Фирми члнеове от туристическия и хотелиерския бранш

Основни дейности: Подкрепата на българския туризъм. Позициониране на България като целогодишна дестинация за здравен туризъм.

 

Общ поглед върху дейността

Земеделие и хранително-вкусова промишленост

Съпредседатели: Росица Стефанова –  БАСФ ЕООД и Христо Бояджиев - Лидл България ЕООД & Ко. КД

Координатор: Катя Георгиева (ГБИТК)

Членове и целева група: Фирми членове от сектори земеделие и хранително-вкусова промишленост

Мисия и визия:
Специализираната комисия „Земеделие и хранително-вкусова промишленост“ е създадена през 2022 г. Тя има за цел да общува и работи с членовете на ГБИТК по теми, свързани с двете индустрии. Чрез тази комисия ГБИТК улеснява обмена на информация, свързването в мрежа и
съвместните инициативи между членовете на ГБИТК.

Цели и задачи:

 1. Създаване на дискусионен форум и обмяна на опит/добри бизнес практики.
 2. Създаване на благоприятни условия за подобряване на бизнес климата с цел развивана на секторите Земеделие и Хранително-вкусова промишленост.
 3. Да създава партньорства и решения за подобряване конкурентоспособността на членовете на ГБИТК.
 4. Подкрепа на диалог между компаниите-членове и държавната администрация, както и с други заинтересовани страни.
 5. Организация на събития и инициативи

Общ поглед върху дейността