Издаване на сертификат за форсмажор

Германо-Българската индустриално-търговска камара може да издаде сертификат за форсмажор при необходимост и срещу заплащане. Подобен документ би освободил дадена страна от отговорност при неизпълнение или забавено изпълнение на търговска сделка, причинено от непреодолима сила, в случай че в договора двете страни имат клауза за форсмажор.

Примерен текст за договор:

“Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор), за което те са уведомили насрещната страна и представят сертификат за форсмажор, издаден от Германо-Българската индустриално-търговска камара."

Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмена молба на български търговец, изпаднал в обективна невъзможност да изпълни задълженията си по договор с чуждестранен или български партньор заради възникнали непреодолими и непредвидими (форсмажорни) обстоятелства.

Към молбата се прилагат документи, издадени от независима организация, доказващи по безспорен начин настъпилите форсмажорни обстоятелства.

Сертификатът за форсмажор съдържа информация за:

  • страни по договор;
  • срок за изпълнение;
  • обстоятелства, попречили или забавили договореното изпълнение с посочено място и време на възникване, период на действие, други сведения, даващи възможност да се установи причинната връзка между тях и пълното или частично неизпълнение на договора;
  • сертификатът трябва да съдържа само изложените фактически обстоятелства, без тяхната юридическа оценка.

Сертификатът за форсмажор се издава на бланка на Германо-Българската индустриално-търговска камара на немски и/или български език в зависимост от искането на молителя. Подписва се от Главния управител или от упълномощено от него лице и се подпечатва с печата на Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Сертификатът за форсмажор се издава в рамките на 5 работни дни.

Сертификатите за форсмажор, издадени от Германо-Българската индустриално-търговска камара, са международно признати.