Право и данъци

Предоставяме Ви информация в областта на правото и данъците, експертни становища и публикации на правна тематика.

© Getty Images/utah778

Сравнение на най-често срещаните форми на бизнес организации в Германия и България

Акционерно дружество (АД)

ГерманияБългария
Акционерно дружество (Aktiengesellschaft -AG)Акционерно дружество (АД)
Минимален брой акционериединедин
Минимален капитал за учредяване 50 000 еврооколо 26 000 евро
Минимален размер на внесения капиталкогато > 1 акционер: 12 500 евро25% от капитала
Надзорни органиНадзорен съвет (Aufsichtsrat), задължителенЕдностепенна система: такъв орган не е законово регламентиран

Двустепенна система.: Надзорен съвет: Надзорният съвет се състои от 3 до 7 члена и е задължен да контролира дейността на управителния съвет
Минимален брой органи за управлениеедин (Управителен съвет, Vorstand)

Едностепенна система: Съвет на директорите: Съветът на директорите се състои най-малко от 3 и най-много от 9 члена

Двустепенна система
: Управителен съвет: Управителният съвет се състои най-малко от 3 и най-много от 9 члена

 

РегистрацияТърговски регистър (Handelsregister)Търговски регистър
Учредителни документи (публично достъпни)Устав (Satzung), Дружествен договор (Gesellschaftsvertrag)Устав
Важни закониЗакон за акционерните дружества, 6.09.1965 (AktG)Търговски закон, 1.07.1991  
Данъчно облагане25% корпоративен данък10% корпоративен данък

Дружество с ограничена отговорност (ООД)

ГерманияБългария
Дружество с ограничена отговорност (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH)Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Минимален брой съдружнициединедин
Минимален капитал за учредяване25 000 евро 1 евро
Минимален размер на внесения капиталкогато > 1 съдружник: 6 250 евро 100% от капитала
Надзорни органипо принцип (-), зависи от броя на служителите (над 500 задължителен) само когато такъв орган е предвиден в учредителния договор
Минимален брой органи за управление един – управител (Geschäftsführer)един - управител
РегистрацияТърговски регистър (Handelsregister)Търговски регистър
Учредителни документи (публично достъпни)Устав (Satzung), Дружествен договор (Gesellschaftsvertrag)Дружествен договор, Учредителен акт
Важни закониGmbH-Gesetz (20.04.1892)Търговски закон (1.07.1991)
Данъчно облагане25% корпоративен данък10% корпоративен данък

Персонални дружества

ГерманияБългария
Видове персонални дружестваBGB-GesellschaftГражданско дружество
Offene Handelsgesellschaft (OHG)Събирателно дружество (СД)
Kommanditgesellschaft (KG)Командитно дружество (КД)
GmbH & Co. KG
Минимален брой съдружници и отговорностBGB-Gesellschaft и OHG: двама (неограничена отговорност) Гражданско дружество и СД: двама (неограничена отговорност)
KG: един (неограничена отговорност) и един (ограничена отговорност) КД: един (неограничена отговорност) и един (ограничена отговорност)
KG: един (неограничена отговорност) и един (ограничена отговорност) КД: един (неограничена отговорност) и един (ограничена отговорност)
GmbH & Co. KG: един (GmbH - неограничена отговорност) и един (ограничена отговорност)
РегистрацияТърговски регистър (Handelsregister), освен BGB-Gesellschaft Търговски регистър, освен гражданско дружество
Учредителни документи (публично достъпни) Дружествен договор (Gesellschaftsvertrag), освен BGB-Gesellschaft (договорът не е публично достъпен) Договор, при гражданското дружество не е публично достъпен
Важни закони Граждански кодекс (BGB, 18.08.1896) Търговски кодекс (HGB, 10.05.1897) Търговски закон (1.7.1991); Закон за задълженията и договорите (5.07.1999)
Данъчно облаганеПрогресивен данък върху доходите на съдружниците 10% корпоративен данък (българските персонални дружества, освен гражданското дружество, са юридически лица; за данъчни цели към гражданското дружество се прилагат разпоредбите, приложими за юридическите лица)