Дуално професионално обучение

Ние правим дуалното професионално обучение по-достъпно за обществеността, популяризирайки темата сред фирми, учебни заведения, организации и политически институции.

© jörn buchheim/fotolia

Като част от световната мрежа на германските външнотърговски камари на 130 места в 90 страни ГБИТК също се ангажира в областта на дуалното професионално обучение.

Не само в Германия, но и в световен мащаб, през последните години се увеличи недостигът на квалифициран персонал. За фирмите това нерядко е свързано със загуби по отношение на продуктивността и конкурентоспособността. Като следствие от това възникват отрицателни ефекти върху цялата икономика на страната. Особено изразен недостиг на квалифицирани специалисти се наблюдава в техническите и индустриалните области на заетост.

Една от основните причини за липсата на квалифицирани специалисти често се крие в съществуващото разминаване между местните образователни системи и различаващите се от тях практически изисквания или потребности на пазара на труда и съответно на фирмите.

Като успешна мярка в борбата с недостига на квалифицирани специалисти в Германия се е утвърдило преди всичко дуалното професионално обучение. То съчетава изучаването на теорията за дадена професия в професионално училище с практическата работа в обучаващо предприятие, така че теория и практика взаимно се допълват и са неразривно свързани.

Предимствата на дуалната система

За фирмите

По този начин фирмите имат пряко въздействие върху съдържанието и организацията на професионалното обучение. Така те могат много по-лесно да предават специфично за фирмата ноу-хау и да си осигурят квалифицирани кадри.

За обучаваните

Обучаващите се получават солидна основа за своето по-нататъшното кариерно развитие – не на последно място посредством по-висока степен на професионална гъвкавост. Освен това те усвояват обширни знания, които са задължителни в днешния професионален свят.

За държавата и обществото

Не на последно място държавата и обществото имат полза от дуалното професионалното обучение като средство в борбата с младежката безработица. Повишаването на нивото на квалификация на специалистите е друга полза, която влияе положително на цялата икономика на страната.

Партньорства на ГБИТК

Партньорство със сдружение „Тук-Там“

Тук-Там е най-голямата организация на българи с опит в чужбина, която организира проекти и събития с професионална, образователна и социална насоченост както в България, така и в чужбина.

ГБИТК в партньорство с Тук-Там организира на 04.09.2019 г. Кариерен Кошер 2019 – кариерно събитие за компании, готови да предоставят кариерни възможности на желаещите да се завърнат и работят в България.

Повече информация за „Тук-Там“

 

Партньорство с ДП „БГЦПО“

От началото на 2020 г. ГБИТК в партньорство с Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО) предлага комплексна услуга “Квалификация чрез дуално обучение за по-добър успех на фирмите” за членовете на Камарата. Чрез тази услуга работодателите могат да обучават своите служители по определена професия или част от професия от списъка на ДП БГЦПО с над 100 професии, по които центърът може да обучава в своите 5 клона в страната.

Повече информация за ДП „БГЦПО“

Проекти

Проект с НФСГ, 2015-2017 г.

През октомври 2015 г. ГБИТК стартира заедно с Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) в София проект за обучение на служители по предприемачество и мениджмънт по професионално направление „Фирмен мениджмънт“. Обучението е с продължителност от 2 години. В него се включват 9 служители от 6 фирми-членове на ГБИТК. Участниците завършват успешно обучението с 2 държавни изпита. Те получават ІV квалификационна степен, диплома от НФСГ и сертификат от ГБИТК. Дипломите са връчени на тържествена церемония от посланика на ФР Германия в България Н. Пр. г-н Херберт Салбер. 

Проект с Каолин ЕАД в рамките на Клъстър „Дуално професионално обучение“, 2016-2020 г.

През 2016 г. ГБИТК подпомага компанията при въвеждането на система за професионално обучение и квалификация по немски образец и стандарт. Целта на сътрудничеството е изграждане на опит и създаване на организационни предпоставки за поетапно въвеждане на системата на дуално обучение за нуждите на обучение на бъдещи служители на Каолин.

През 2020 г. завършва първата дуална паралелка на СУ „Васил Левски“ – гр.  Ветово със специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми“ с 10 ученика.

Проект AC4SME, 2016-2018 г.

Проект „Подкрепа за малки и средни предприятия, участващи в професионална подготовка: професионални обучители за малки и средни предприятия (AС4SME)“.

AС4SME е мащабен европейски проект, който се реализира от търговските и индустриалните камари в 12 държави, участващи в програма „Еразъм+“. В него ГБИТК участва с още 19 партньора и е лидер на един от работните пакети. Крайната цел на проекта е привличането на все повече малки и средни предприятия към програми за обучаващи се чрез запознаването им по-отблизо с темата дуално професионално обучение и подкрепа при въвеждането му.

Повече информация за проекта

Пилотен проект с АББ България – клон Раковски и ПГЕЕ – гр. Пловдив

През есента на 2018 г. ГБИТК стартира пилотен проект за дуално обучение с АББ България – клон Раковски и Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив за създаване на дуална паралелка по професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“ и организирането на практическо обучение на учениците при АББ.

От учебната 2019/2020 г. стартира нова дуална паралелка по специалност „Автоматизация на непрекъснати процеси“. Така учениците имат възможност да получат теоретична подготовка в гимназията и практическа – в АББ.

Проект „DYNAMIC“, 2017-2020 г.

Проектът DYNAMIC има за цел повишаването на уменията за намиране на работа чрез разработване на дуални образователни програми за висшето образование, като стремежът е да се заздрави връзката между бизнеса и академичните среди в България, Румъния и Хърватска.

Проектът DYNAMIC събира 16 партньори от 5 страни, за да разработят, въведат , тестват и валидират 3 дуални програми в областта на инженерните науки.

Предвижда се въвеждането на редовни практически обучения в предприятията, по време на които студентите да придобият съответните умения, свързани с отрасъла, като по този начин ще се подобри и приложимостта на изучаваните инженерни програми.

ГБИТК и лидер на работен пакет „Обучение на наставници“.

Повече информация

Кариерен форум със Стопански факултет на СУ

Кариерен форум 3.0 – Нови хоризонти, 25.04.2018 г.

Кариерният център на Стопански факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ и ГБИТК организират на 25.04.2018 г. Кариерен форум. Целта на форума е да събере на едно място млади, мотивирани и добре образовани хора и работодатели, търсещи подходящи служители и стажанти.

Кариерен форум 4.0 – Заедно сме по-успешни!, 24.04.2019 г.

Второто издание на Кариерния форум в партньорство с Кариерния център на Стопански факултет към СУ се състоя на 24.04.2019 г. Част от събраните средства са вложени в реновирането на Стопанския факултет.

Кариерен форум 5.0 – Заедно сме по-успешни!, 2020 г.

Изданието на Кариерния форум 5.0 е част от поредицата събития, с които се чества 30-годишният юбилей на Стопанския факултет.

Тази година кандидатите могат да се възползват от безплатни консултации с кариерни консултанти, а компаниите да се презентират в залите на факултета пред широка аудитория от гости като част от съпътстващата програма.

Проект „CVETNET“, 2019-2021 г.

Проектът CVETNET е европейски проект, съфинансиран от Програма „Еразъм+“ и има за цел изграждане на капацитет при организациите за професионално образование и обучение  (ПОО) и да повиши качеството на предлаганите от тях услуги за МСП, които се нуждаят от преквалификация на управители и служители с оглед провеждане на обучения на хора от различни поколения и адаптиране към цифровата и дигитална трансформация.

CVETNET ще засили трансграничното сътрудничество и ще подобри ПОО с нова обща методология за индивидуално обучение.

Всички мероприятия ще бъдат разработени за по-добра подготовка доставчиците на ПОО за по-добро адаптиране на човешкия капитал към дигиталната трансформация, като се вземат предвид различните поколения, техните различни начини на работа, комуникация, ценности и техните цифрови пропуски.

Консорциумът CVETNET е съставен от 7 партньора от 4 европейски страни (Австрия, България, Чехия и Испания). Всички партньори са доставчици на ПОО и имат дългогодишен опит в предоставянето на обучителни дейности за МСП и предприемачи.

Повече информация