Постоянен арбитражен съд при ГБИТК

Постоянният арбитражен съд при Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е независима институция към ГБИТК. Той е учреден на 20.05.2016 с решение на Управителния съвет на ГБИТК и е със седалище в гр. София.

© shutterstock/Thanakorn.P

Арбитражният съд притежава свой собствен правилник и провежда арбитражно производство за уреждане на спорове, произтичащи от вътрешни правоотношения и такива с международен елемент.

Организацията, дейността и функционирането на Постоянния арбитражен съд се осигуряват от Президиум. Президиумът се състои от Председател, двама Заместник-председатели и двама други членове. Подробностите са уредени в Устройствения правилник на Постоянния арбитражен съд.

Предимствата:

  • бързо - производството се провежда по одобрен от страните времеви график
  • икономично
  • свободен избор на арбитри
  • международно признати решения

Арбитражният съд е бърза и икономична алтернатива на държавните съдилища. Въз основа на договорена арбитражна клауза страните могат да достигнат до окончателно решаване на спора в рамките на една инстанция. Уреждането на спорове пред Постоянния арбитражен съд се предоставя не само на фирми членове на ГБИТК, а също така на фирми, които не са нейни членове, но включват в договорите си клауза да сезират Постоянния арбитражен съд със спора си. Споровете могат да бъдат решавани компетентно и възможно най-бързо. За арбитри могат да бъдат назначавани експерти, избрани от самите страни. Мястото на процеса и езика, на който той ще бъде проведен, се определя от страните.

Прилагане

Арбитражното решение е окончателно. Отмяна на арбитражни решения по същество е възможно само тогава, когато са налице тежки нарушения на процедурата. Арбитражни решения подлежат на изпълнение посредством подаването на молба за това до компетентния държавен съд.