Право и данъци

© Getty Images/utah778

Акционерно дружество (АД)

ГерманияБългария
Акционерно дружество (Aktiengesellschaft-AG) Акционерно дружество (АД)
Минимален брой акционериединедин
Минимален капитал за учредяване 50.000 еврооколо € 26.000 евро
Минимален размер на внесения капиталкогато >1 акционер: 12.500 евро25% от капитала
Надзорни органиНадзорен съвет (Aufsichtsrat), задължителенЕдностепенна система: такъв орган не е законово регламентиран

Двустепенна система.: Надзорен съвет: Надзорният съвет се състои от 3 до 7 члена и е задължен да контролира дейността на управителния съвет
Минимален брой органи за управлениеедин (Управителен съвет, Vorstand)

Едностепенна система: Съвет на директорите: Съветът на директорите се състои най- малко от 3 и най-много от 9 члена

Двустепенна система: Управителен съвет: Управителният съвет се състои най-малко от 3 и най-много от 9 члена

 

РегистрацияТърговски регистър (Handelsregister)Търговски регистър
Учредителни документи (публично достъпни)Устав (Satzung), Дружествен договор (Gesellschaftsvertrag)Устав
Важни закониЗакон за акционерните дружества,6.09.1965 (AktG)Търговски закон, 1.07.1991
Данъчно облагане25% корпоративен данък10% корпоративен данък

Дружество с ограничена отговорност (ООД)

ГерманияБългария
Дружество с ограничена отговорност
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) (GmbH)
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Минимален брой съдружнициединедин
Минимален капитал за учредяване 25.000 евро 1 евро
Минимален размер на внесения капиталкогато >1 съдружник: 6.250 евро 100% от капитала
Надзорни органипо принцип (-), зависи от броя на служителите (над 500 задължителен) само когато такъв орган е предвиден в учредителния договор
Минимален брой органи за управление един – управител (Geschäftsführer)един -управител
РегистрацияТърговски регистър (Handelsregister)Търговски регистър
Учредителни документи (публично достъпни)Устав (Satzung), Дружествен договор (Gesellschaftsvertrag)Дружествен договор, Учредителен акт
Важни закониГмбХ-Закон (GmbH-Gesetz, 20.04.1892)Търговски закон (1.07.1991)
Данъчно облагане25% корпоративен данък10% корпоративен данък

Персонални дружества

ГерманияБългария
Видове персонални дружестваBGB-GesellschaftГражданско дружество
Offene Handelsgesellschaft (OHG)Събирателно дружество (СД)
Kommanditgesellschaft (KG)Командитно дружество (КД)
GmbH & Co. KG
Минимален брой съдружници и отговорностBGB-Gesellschaft и OHG: двама (неограничена отговорност) Гражданско дружество и СД: двама (неограничена отговорност)
KG: един (неограничена отговорност) и един (ограничена отговорност) КД: един (неограничена отговорност) и един (ограничена отговорност)
KG: един (неограничена отговорност) и един (ограничена отговорност) КД: един (неограничена отговорност) и един (ограничена отговорност)
GmbH & Co. KG: един (GmbH - неограничена отговорност) и един (ограничена отговорност)
РегистрацияТърговски регистър (Handelsregister), освен BGB-Gesellschaft Търговски регистър, освен гражданско дружество
Учредителни документи (публично достъпни) Дружествен договор (Gesellschaftsvertrag), освен BGB-Gesellschaft (договорът не е публично достъпен) Договор, при гражданско дружество не е публично достъпен
Важни закониГраждански кодекс (BGB , 18.08.1896) Търговски кодекс (HGB, 10.05.1897) Търговски закон (1.7.1991); Закон за задълженията и договорите (5.07.1999)
Данъчно облаганеПрогресивен данък върху доходите на съдружниците 10 % корпоративен данък (българските персонални дружества, освен гражданското дружество, са юридически лица; за данъчни цели гражданското дружество се прилагат разпоредбите, приложими за юридическите лица)