юни 20

Трансгранична заетост - oсобености при командироване и временна заетост на служители в Германия

Описание и цели:
Германия е безспорно най-важният чуждестраненен партньор на България при реализацията на стоки и услуги. Това благоприятства развитието на тесни германо-български икономически отношения и създава възможности на много български предприятия да командироват работници/служители или предоставят временно работни сили на територията на Германия.

Трансграничната заетост на работници/служители в Германия е свързана със съблюдаването на редица законови разпоредби на немското трудово, социално-осигурително и данъчно законодателство, както и спазването на стриктни административни правила. Неспазването респ. нарушението на тези, в частност комплексни разпоредби, води до налагането на глоби, а при случаи на противозаконна заетост и до понасянето на наказателна отговорност.

Немският закон за командироването на работници/служители регламентира минималните задължителни правила. В много отрасли се изисква задължителна и предварителна регистрация при командироване. Често е трудно разграничаването на понятията договор за изработка и временна заетост, което води до сериозни практически проблеми. Непознаването на детайлните изисквания на социално-осигурителното законодателство и данъчните задължения крият редица опасности, при данъчно облагане по ДДС или при изясняване на задължението за пряко данъчно облагане.

Настоящият семинар Ви предлага:

  • практически преглед на основните трудовоправни, социално-осигурителни, администравни и данъчни разпоредби на немското законодателство при трансгранична заетост;
  • преглед на актуалната съдебна практика;
  • кратък преглед на предстоящите планувани промени на европейското законодателствo (регл. (ЕО) 883/2004 и регл. (ЕО) 987/2009) и практически отражения в областта на социално-осигурително право;
  • предоставяне на надеждна информация на български предприятия в качеството им на работодатели, с цел минимизиране на рискове (напр. налагането на глоби или образуването на наказателни производства).

Семинарна програма

Целева група:
Предприятия - български работодатели (без ограничение в бранша), които вече упражняват дейност в Германия или имат намерение да навлязат на немския пазар:

  • управителни органи
  • служители на ръководни позиции 
  • ръководители/служители на отдел персонал и на други отдели


Лектор:
Севделина Дамянова

адвокат, Мюнхен

Г-жа Дамянова има завършено юридическо образование в Людвиг Максимилианс университет, Мюнхен, както и в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тя е придобила юридически опит в изявени икономически юридически кантори в Мюнхен и е член на екипа на адвокатско дружество ФОРУМ фон Зеелщранг и партньори мбБ от 2015г., където съветва клиенти при разрешаването на трансгранични правни проблеми в областа на трудовото, данъчно и международно частно право. В момента г-жа Дамянова завършва допълнителна специализация по трудово право.

Обратно в списъка

ВИП-Партньори