юни 14

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ГБИТК

Управителният съвет на ГБИТК кани членовете на ГБИТК най-сърдечно на редовното Общо събрание.

ПРОГРАМА:

18.00 - 18.05 ч.       Откриване - Тим Курт, Президент на ГБИТК

18.05 - 18.15 ч.       Приветствие на Н.Пр. Херберт Салбер, Посланик на ФР Германия в България

18.15 - 18.45 ч.       Лекция на г-н Томислав Дончев, Вицепремиер на Република България (поканен)

18.45 - 19.00 ч.       Дискусия

19.00 - 20.00 ч.       Общо събрание

Дневен ред:

  1. Приемане на годишния отчетен доклад за 2017 година
  2. Резултати от проведената външна финансова проверка (одит) от Прайсуотърхаускупърс България ЕООД и на контролната комисия на Германо-Българска индустриално-търговска камара
  3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 година
  4. Приемане на бюджета за 2018 година
  5. Избор на одиторска фирма за 2018 година
  6. Избор на нови членове на Управителния съвет на ГБИТК
  7. Критерии за прием на нови членове на ГБИТК
  8. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съгл. чл. 25/2/ от Устава на ГБИТК Общото събрание ще започне 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Материалите във връзка с дневния ред може да намерите на следния линк, както и в офиса на Германо-Българска индустриално-търговска камара, ул. Ф. Жолио-Кюри 25А, в рамките на работното време.

Вследствие напускането като членове на Управителния съвет на ГБИТК на г-н Екехард Нойрайтер, "АББ България" ЕООД и г-н Даниел Хофман, "Луфтханза Техник София" ООД 5), съгл. чл. 29/3/ от Устава на ГБИТК можете да изпращате номинации за избора на нови членове на УС писмено до Главния управител най-късно до 31.05.2018 г. включително. Предпоставка е предлаганото лице да е дало писменото си съгласие за това и да отговаря на критериите в чл.14 и чл. 28/2/ от Устава.

 

 

Обратно в списъка

ВИП-Партньори