Нова опростена политика на КФН за подкрепа на инвестициите чрез капиталовия пазар

Специализираната комисия „Икономическо развитие“ към Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира на 3 октомври 2018 г. работна закуска с председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) – г-жа Карина Караиванова. Целта на събитието, в което се включиха повече от 30 компании, бе популяризиране на възможностите пред бизнеса за набиране на капитал чрез новата опростена политика на КФН за подкрепа на инвестициите чрез капиталовия пазар.

„Има нещо, което ни обединява и нас, и КНФ – това е нашият интерес инвестициите да се случват добре, да бъдат в една предсказуема среда, да могат да идват и да създават работни места, да намаляват безработицата в България“, каза д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК.

„Ще работим с бизнеса в двете му качества - като потенциален емитент и като инвеститор на капиталовия пазар“, каза председателят на КФН Карина Караиванова. „Считаме, че развитието на капиталовия пазар в България е изключително важно. Той представлява голям потенциал и с развитието му може да се допринесе допълнително за икономическото развитие на страната“, допълни тя.

Караиванова посочи, че традиционно бизнесът в България е свикнал да се финансира през банките. По думите й небанковият финансов сектор обаче също представлява сериозен канал, през който би могла да се финансира българската икономиката.

В рамките на създадения преди 2 години Съвет за развитие на българския капиталов пазар е направен детайлен анализ на ситуацията.На първо място е отчетена необходимост от подобряване на нормативната база, така че идентифицирани от практиката пречки да бъдат отстранени и емитентите на капиталовия пазар да могат безпроблемно да набират капитал чрез различни финансови инструменти, а от друга страна инвеститорите да имат интерес да инвестират своите средства в тези финансови инструменти, поясни Караиванова. В тази връзка е променен Законът за публично предлагане на ценни книжа, като са взети предвид становища от заинтересовани страни, институции и академичната общност. С промените е дадена възможност за набиране на капитал от страна на малкия и средния бизнес, което е в синхрон с усилията на европейско ниво максимално да бъдат подпомагани малките и средни предприятия, уточни Караиванова. Това е важна инициатива, защото по-голямата част от предприятията в България попадат в категорията на малки и средни, а много от тях изпитват затруднения да отговорят на изискванията на банките за финансиране, допълни ще тя. Основна цел е да се създаде прозрачен пазар, да се подобри защитата на инвеститорите и да се намали административната тежест от страна на Комисията.

Освен законодателни промени за подобряване на средата за работа на бизнеса са предприети и административни облекчения. Като предизвикателства в сферата председателят на КФН посочи липсата на нови емитенти на пазара, както и огромния финансов ресурс, който в момента финансира чужди икономики, а не българския пазар.

В последвалата дискусия се постави акцент върху необходимостта от популяризиране на информацията за подкрепа на инвестициите чрез капиталовия пазар. Отбелязано бе, че това е възможност и за стартъпите да получат финансиране.

 

Back