ное 10 до дек 08

Практически курс „Успешна комуникация с немски бизнес партньори“

Семинарна поредица на немски език (В2/C1) в 5 поредни съботи

Лектор: д-р Гергана Фъркова

Курсът е пряко ориентиран към бизнес практиката и обръща внимание на културно подплатения фон на общуването, защото различните културни стандарти, ценностни системи, модели на поведение и емоции оказват пряко влияние върху комуникацията и редица примери показват, че те са предпоставка за успеха или провала на сътрудничеството между партньори от различни културни среди.

Курсът въвежда и запознава участниците с утвърдените норми на поведение и очаквани реакции в делова среда. Семинарът предвижда съпоставително разглеждане на специфичните за българската и немската култури норми и образци на поведение, познаването на които ще улесни общуването и ще подготви курсистите за сътрудничеството в делова среда, ще е от практическа полза и за постигане на бъдещи бизнес цели. По време на заниманията участниците ще разберат езиковите и невербалните причини за възможните комуникационни проблеми в междукултурното сътрудничество. Крайната цел на курса е повишаване на ефективността в съвместната работа с колеги и партньори от немскоезичния свят.

Отделните модули се водят на немски език и освен комуникативните умения участието в семинарните упражнения ще ви помогне да развиете и езиковите си знания, както и умението да изразявате мнение, да се аргументирате и да убеждавате на немски език.

Целева група: Курсът е насочен към всички, които работят или искат да се подготвят за работа с немски партньори. Но семинарите са полезни и за всеки, който желае да подобри комуникативните си умения като цяло и да упражни и задълбочи знанията си по немски език с помощта на една интересна и полезна тема за културноспецифичните елементи, които често остават скрити, но оказват силно въздействие върху поведението и междучовешкото общуване. Не на последно място семинарите са от практическа полза за всички, които са любопитни, защото чрез обръщането на погледа към чуждата култура те ще могат да се вгледат по-внимателно в собствените порядки и модели на поведение, които обикновено остават незабелязани.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Модул: Контакти с немски бизнес партньори на 10 ноември 2018 от 9.00 до 13.30 часа

По време на този модул работата се фокусира върху впечатленията, преценките и мненията, които възникват при срещата на български и немски бизнес партньори. Как виждаме ние немските колеги, какъв стил на работа и поведение очакваме от тях. Как немците виждат българските си колеги и с какви очаквания започват партньорството в България. Образи, представи, изкривени представи, стереотипи, модели на мислене и поведение. Ще потърсим корените на манталитетите различия, които са определящи за бизнес комуникацията. Изработването на деловия портрет на българина и германеца ще ви помогне да предвиждате реакции, да избягвате възможните конфликтни полета и да комуникирате целесъобразно своите послания.

2. Модул: Междукултурна комуникация на 17 ноември 2018 от 9.00 до 13.30 часа

При този модул ще изясним базовите понятия по темата междукултурна комуникация, ще се запознаем с основните културни модели, ще направим преглед на основните проблеми, които възникват в деловата комуникация между български и немски партньори. Ще анализираме причините за комуникативните недоразумения и ще синтезираме предпоставките за успешното общуване.

3. Модул: Културноспецифични комуникационни проблеми с немски бизнес партньори на 24 ноември 2018 от 9.00 до 13.30 часа

Тук ще разгледаме детайлно различните културни кодове на българските и немските бизнес партньори и ще анализираме влиянието им в различни бизнес ситуации: водене на разговори, преговори, телефонен разговор, посрещане на партньори, бизнес обяд/вечеря.

4. Модул: Комуникативни конвенции на 1 декември 2018 от 9.00 до 13.30 часа

В този модул ще разгледаме различията в комуникативния стил на българските и немските служители. Идентичните комуникативни намерения намират различна вербална и невербална реализация. Ще идентифицираме проблемите зони, породени от различните комуникативни конвенции. Ключови понятия като доверие, любезност и респект са силно подвластни на културните модели в едно общество и оказват пряко влияние върху общуването. Ще анализираме следните възможни недоразумения:

  • еднакви думи – различни значения
  • еднакви намерения – различна реализация
  • еднакъв тип разговори – различно протичане/ различен регистър
  • еднаква ситуация – различен етикет
  • различни ценности, различни нагласи

5. Модул: Пътища за успешно сътрудничество на 8 декември 2018 от 9.00 до 13.30 часа

На базата на направените обобщения от предходните модули относно манталитетните различия в последния семинар ще потърсим пътища за синергия и оптимизиране на сътрудничеството между български и немски бизнес партньори. Как да се подготвим за работа в Германия? Какво трябва да знаят немските инвеститори, които искат да стартират бизнес в България? Предимства и трудности при работата в новата културна среда.

 

 

Обратно в списъка

ВИП-Партньори