Young Energy Europe

Германо-Българската индустриално-търговска камара подписа договор по проект „Young Energy Europe“ в рамките на Европейската инициатива за опазване на климата (EUKI). Young Energy Europe е проект, чиято цел е да подобри мерките за опазване на климата. Млади специалисти от различни фирми и области ще бъдат обучени като енергийни скаути, като така ще могат да следят и намалят енергопотреблението в предприятията, в които са наети.

© Love Silhouette/Shutterstock.com

Проектът

Обучение

Обучението включва общо въведение за това как потреблението на енергия влияе върху глобалния климат и как намаляването му може да помогне на фирмите и околната среда. Енергийните скаути се научават да:

  • анализират разхода на енергия в предприятията;
  • използват електромери и интерпретират данните им;
  • прилагат новопридобитите знания чрез проект за енергийна ефективност на работното място.

Програма 2019 г.:

София

19.03.2019 - Проект YEE; Комуникационни и презентационни умения; Работа с измервателни инструменти
26.03.2019 - Управление на проект и икономически анализ
14.05.2019 - Енергийна ефективност
28.05.2019 - Ефективно използване на ресурси
12.06.2019 - Мобилност

Пловдив

20.03.2019 - Проект YEE; Комуникационни и презентационни умения; Работа с измервателни инструменти
27.03.2019 - Управление на проект и икономически анализ
15.05.2019 - Енергийна ефективност
29.05.2019 - Ефективно използване на ресурси
11.06.2019 - Мобилност

Насоченост

Програмата е еднакво полезна както за младите професионалисти, така и за предприятията. Използвайки знанията на своите служители, фирмите могат да станат по-енергоефективни и да пестят разходи. За младите специалисти ползата от разработването и въвеждането на нови идеи и решения за своите фирми по пътя към икономика с ниски нива на въглеродни емисии е както в личен, така и в професионален аспект.

Начало

Young Energy Europe стартира през ноември 2017 г. в България, Гърция, Унгария и Чехия. Той е организиран от германските двустранни камари. Цялото управление на проекта се осъществява от DIHK Service GmbH.

Можете да се абонирате за информационния бюлетин, изготвян в рамките на Европейската инициатива за опазване на климата (EUKI), тук.

В декемврийското издание на информационния бюлетин на Асоциацията на германските индустриално-търговски камари (DIHK) - „EcoPost“, можете да намерите информация за първата година на проекта. 

Политически аспект

През 2015 г. в Парижкото споразумение за изменението на климата международната общност се договори, че средната глобална температура не трябва да надвишава повече от 2°С тази на прединдустриалния период. За да се запазят климатичните промени под опасното ниво, държавите-членки на ЕС работят усилено за намаляване на емисиите и за справяне с неизбежните последици от изменението на климата.

Като инструмент, създаден от Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност, Европейската инициатива за опазване на климата цели насърчаване на сътрудничеството в ЕС в областта на климата и намаляване на емисиите на парниковите газове. Това трябва да бъде постигнато чрез укрепване на трансграничния диалог и съвместната работа, както и чрез обмяна на знания и опит.

Лектори / Жури

Илия Левков

Илия Левков е изпълнителен директор на ИКЕМ АД и председател на УС на ИКЕМ.

  • Управление и координация УС на ИКЕМ;
  • Управление дейността на ИКЕМ АД;
  • Координация и взаимодействие с членовете на ИКЕМ;
  • Политики за развитие на ИКЕМ;
  • Управление и развитие на международните контакти и др.

Сирма Донева

Сирма Донева е дългогодишен ръководител на екип и експерт в управлението на човешките ресурси. Основател е на „Мид-Пойнт Кариери“ ЕООД. Дружеството има за своя мисия подпомагане професионалното развитие на всички, които искат да работят и да се чувстват щастливи и пълноценни в България – чрез публикуване на полезни материали за учещите и работещите, чрез инструменти за личностна самооценка и съдействие при вземането на решения за индивидуалното развитие, чрез предоставяне на информация за социално-отговорни фирми у нас. Повече можете да научите тук

Ралица Йорданова

Ралица Йорданова е архитект. Завършва бакалавър по архитектура и строителен мениджмънт в Дания през 2013 г. със специализация на тема „Нискоенергийни и пасивни сгради“. През 2016 г. завършва магистър „Устойчива архитектура“ в Политехнико ди Милано, Италия. Практикуващ архитект с дейно участие в редица европейски проекти в сферата на нискоенергийното строителство и обновяване и пасивни сгради като: Train-to-NZEB: обучение по енергийна ефективност и ВЕИ в сградите; Fit-to-NZEB: иновативни схеми за обучение за подобряване на енергийната ефективност при обновяване на сградния фонд до nZEB, PassReg: региони на Пасивната сграда и възобновяемата енергия. Лектор е на курсовете за сертифицирани строителни специалисти на пасивни къщи и асистент в магистърската програма „Енергийна ефективност“ в строителството на Университета по архтектура, строителство и геодезия.

Д-р Светлана Дренска

Д-р Светлана Дренска е управител на „Училище за бизнес компетенции“ ЕООД, преподавател, доктор по математика (БАН), професионален бакалавър по мениджмънт (OUBS, UK). Притежава над 25 години опит като ръководител на екип и преподавател в академични и корпоративни бизнес обучения. Ръководи програмите на EBC*L Академия към Училище за бизнес компетенции и професионалните програми за квалификация. Притежава опит от сертификационни програми в България на OUBS, UK и CIMA, академичните програми на университетите в Portsmouth и Cardiff (IUC), City University в България. Член е на Съвета на жените в бизнеса в България.

Милан Рашевски

Милан Рашевски е архитект. Завършва магистърски степени във ВТУ Аахен и ТУ Мадрид, както и специализация в Токийския технологичен институт (Tokyo Institute of Technology).

Понастоящем се занимава с приложна наука и изследвания в областта на механика на несвиваемите флуиди в БАН, проект, финансиран по програма Хоризонт 2020.

Води лекции към новооткритата магистърска програма по енергийна ефективност в УАСГ, както и в средни училища в България. Активен проектант и човек от практиката, който обаче държи да се развива, да инвестира време и енергия в науката и академичния свят.

Доц. Румяна Захариева

Доц. Румяна Захариева е строителен инженер-магистър по строителство на сгради и съоръжения. Доктор на Университета Артоа, Франция. Доцент в УАСГ по строителни материали и строителни изолации. Преподава и по дисциплините „Повишаване на ресурсната и енергийната ефективност в строителството", „Авангардни строителни материали" и „Строителство с естествени материали". Лектор към редица браншови организации по управление на строителните отпадъци. Има над 85 научни публикации и над 250 цитирания на научните трудове. Основните теми на изследователски интерес са: устойчиво развитие и строителство, оползотворяване на строителните отпадъци, супервисокоякостни бетони, иновативни строителни материали и технологии, сред които е 3D-печатът. Има значителен консултански и експертен опит.

Радослав Томов

Радослав Томов е управител на „Глобал-Тест“ ЕООД. Притежава опит в сферата на енергийната ефективност, продажба на измервателна апаратура, електроенергия на свободния пазар, цялостни енергийни одити и решения за предприятия. Завършва бизнес администрация и висш мениджмънт в България. Преминава успешно редица обучения в TESTO - Германия и VEGA - Германия, най-разпознаваемите брандове за измервателна апаратура е Европа, а към днешна дата провежда обучения на някои от най-големите предприятия в България на същата тема и ръководи успешно „Глобал-Тест“ ЕООД, компания с 25-годишен опит в продажбите на измервателна техника и енергийни решения.

В случай че минимум трима служители (до 35 год.) желаят да се включат в проекта, свържете се с нас за конкретни дати за обучение.

Регистрирайте се за участие