Декларация за защита на личните данни

© Getty Images/sarayut

Декларация за защита на личните данни

I.Име и адрес на администратора

Администратор по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и другите национални закони за защита на данните на държавите-членки, както и на останалите разпоредби в областта на защитата на данните, е:

Германо-Българска индустриално-търговска камара
д-р Митко Василев
Ул. Фредерик Жолио-Кюри 25 A
1113 София
България
Tel.: +359-2-81630-10 
E-Mail: info@ahk.bg 
Website: bulgarien.ahk.de

 

II. Име и адрес на лицето за контакт по въпроси, свързани със защитата на данните

Общата координация и контролът на мерките за защита и съхраняване на данни се извършва от следното лице:

Германо-Българска индустриално-търговска камара
г-жа Петя Патрашкова
Ул. Фредерик Жолио-Кюри 25 A
София 1113, България
Тел.: +359-2-81630-10
Имейл: info@ahk.bginfo(at)ahk.bg
Уебстраница: bulgarien.ahk.de http://bulgarien.ahk.de

Доколкото не са налице предпоставките по член 37 от ОРЗД, не се назначава длъжностно лице по защита на данните.

 

III. Обща информация относно обработването на данни

1. Обхват на обработването на лични данни

Принципно обработваме лични данни на нашите потребители само доколкото това е необходимо да предоставим една функционираща уебстраница и нашето съдържание и услуги. Обработването на лични данни на нашите потребители става само след получаване на съгласието им. Изключения са случаите, когато получаването на предварително съгласие е невъзможно по обективни причини и обработването на данните е позволено по силата на законови разпоредби.

2. Правно основание за обработването на лични данни

Доколкото сме получили съгласието на субекта на данните за операциите по тяхното обработване, правното основание за обработването на личните данни е член 6, алинея 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Правното основание за обработването на лични данни, необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, е член 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД. Това важи и за операции по обработване, които са необходими за изпълнението на мерки преди сключването на договор. Ако обработването е необходимо за целите на законните интереси на нашето предприятие или на трето лице, над които не стоят интересите и основните права и свободи на субекта на данните, правното основание за обработването е член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД.

3. Изтриване и срок на съхранение на данните

Личните данни на съответното лице се изтриват или достъпът до тях се блокира веднага щом отпадне целта на съхранението им. Освен това, такова съхранение е възможно само ако то е предвидено от европейския или националния законодател в регламентите на ЕС, в законите или в други разпоредби, на които се подчинява администраторът. Достъпът до данни се блокира или те се изтриват и когато изтече предвидения в посочените норми срок на съхранение, освен ако по-нататъшното съхранение на данните не е необходимо за сключването или изпълнението на договор.

I. Предоставяне на уебстраницата и създаване на лог файлове

1. Описание и обхват на обработването на данните

При всяко извикване на нашата уебстраница системата ни автоматично регистрира данни и информация от системата на извикващия компютър. При това се събират следните данни:

(1) информация за типа браузър и използваната версия;

(2) операционната система на потребителя;

(3) интернет доставчика на потребителя;

(4) IP адресът на потребителя;

(5) датата и часът на посещението;

(6) уебстраници, които се извикват от системата на потребителя през нашата уебстраница.

 

2. Правно основание за обработването на данните

Правното основание за временното съхраняване на данните и лог файловете е член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД.

3. Цел на обработването на данните

Временното съхраняване на IP адреса в системата е необходимо, за да се направи възможно уебстраницата да се предостави на компютъра на потребителя. За целта IP адресът на потребителя трябва да се съхрани за времетраенето на сесията.

Съхранението в лог файлове е необходимо, за да са осигури функционирането на уебстраницата. Освен това данните ни служат за оптимизирането на уебстраницата и за гарантирането на сигурността на нашите информационни системи. Тези данни не се подлагат на анализ за маркетингови цели.

4. Срок на съхранението

Данните се изтриват, щом отпадне необходимостта от постигането на целта на събирането им. В случая на събирането на данни за предоставянето на уебсайта този момент настъпва, когато приключи съответната сесия.

Когато данните се съхраняват в лог файлове, те се изтриват най-късно след седем дни. Възможно е съхранение и след този срок. В този случай IP адресите на потребителя се изтриват или видоизменят, така че да не могат да бъдат обвързани с клиента, осъществил извикването.

5. Възможност за отказ и прекратяване

Събирането на данни за предоставянето на уебстраницата и съхранението на данни в лог файлове е абсолютно необходимо за поддържането на интернет страницата. Следователно потребителят не разполага с възможност за отказ.

 

II. Използване на „бисквитки“

a) Описание и обхват на обработването на данните

Използваме „бисквитки“, за да улесним използването на нашата уебстраница. Някои елементи от интернет страницата ни се нуждаят от идентифициране на браузъра, от който е осъществено извикването, и след смяната на страницата. В този случай не се събират лични данни.

Тогава в „бисквитките“ се съхраняват и предават следните данни:

(1) fonts = стандартна бисквитка с променлива, която се използва от нас при актуализация с цел ново зареждане на шрифтовете в браузъра.

(2) fullcss = стандартна бисквитка с променлива, която се използва от нас при актуализация с цел ново зареждане на CSS файловете в браузъра.

Максимален живот на „бисквитките“: 730 дни

На нашата уебстраница използваме „бисквитки“ също и с цел анализ на поведението на потребителите при сърфирането им в интернет.

По този начин могат да се предават следните данни:

_ga = уникален идентификатор на Google Analytics за идентифициране на потребител (състоящ се от Client_ID + времеви маркер) | стандартно времетраене 2 години _gat = параметър, който кара Google Analytics да редуцира честотата на заявките

_gid = уникален идентификатор на Google Analytics за идентифициране на потребител (състоящ се от Client_ID + времеви маркер) | стандартно времетраене 24 часа. Събраните по този начин данни на потребителите се псевдонимизират чрез технически мерки.

Ето защо обвързването на данните с потребителя, осъществил извикването, вече не е възможно. Данните не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителя

При посещението на нашата уебстраница информационен банер съобщава на потребителите за използването на „бисквитки“ с цел анализи и ги препраща към настоящата Декларация за защита на личните данни. В този случай се дава и указание как в настройките на браузъра може да бъде прекратено съхранението на „бисквитките“.

Ако не желаете проследяване, можете да го деактивирате в рубриката Google Analytics на настоящата Декларация за защита на личните данни.

б) Правно основание за обработването на данните

Правното основание за обработването на лични данни с оглед на използването на технически необходими „бисквитки“ е член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД.

Правното основание за обработването на лични данни с оглед на използването на „бисквитки“ с цел анализ при получено съгласие за това от потребителя е член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД.

в) Цел на обработването на данните

Технически необходими „бисквитки“ се използват, за да се улесни използването на уебстраниците от потребителите. Някои от функциите на нашата интернет страница не могат да се предоставят без използването на „бисквитки“. За тяхното предлагане е необходимо браузърът да бъде разпознат и след смяна на страницата.

„Бисквитки“ са ни нужни за следните приложения: :

(1) fonts = стандартна бисквитка с променлива, която се използва от нас при актуализация с цел ново зареждане на шрифтовете в браузъра.

(2) fullcss = стандартна бисквитка с променлива, която се използва от нас при актуализация с цел ново зареждане на CSS файловете в браузъра.

Максимален живот на „бисквитката“: 730 дни

Данните, събрани от потребителите чрез технически необходими „бисквитки“, не се използват за създаването на потребителски профили.

Аналитични „бисквитки“ се използват, за да се подобри качеството на нашата уебстраница и нейното съдържание. Аналитичните бисквитки ни позволяват да разберем как се използва нашата уебстраница и така да оптимизираме постоянно предлагания продукт.

По този начин могат да се предават следните данни:

_ga = уникален идентификатор на Google Analytics за идентифициране на потребител (състоящ се от Client_ID + времеви маркер) | стандартно времетраене 2 години

_gat = параметър, който кара Google Analytics да редуцира честотата на заявките

_gid = уникален идентификатор на Google Analytics за идентифициране на потребител (състоящ се от Client_ID + времеви маркер) | стандартно времетраене 24 часа

д) Срок на съхранение, възможност за отказ и премахване t

„Бисквитките“ се запаметяват на компютъра на потребителя и оттам се предават на нашата страница. Ето защо, като потребител имате пълния контрол върху използването на „бисквитките“. Чрез промяна на настройките във Вашия интернет браузър можете да деактивирате или ограничите прехвърлянето на „бисквитки“. Вече запазени бисквитки могат да бъдат изтривани по всяко време. Това може да става и автоматично. Ако деактивирате „бисквитките“ за нашата уебстраница, използването в пълен обем на някои от нейните функции вече евентуално няма да е възможно.

 

III. Информационен бюлетин

1. Описание и обхват на обработването на данните

На нашата уебстраница имате възможност да се абонирате безплатно за информационен бюлетин. При вписването за информационния бюлетин се предават данни от въведена с iFrame маска за въвеждане към ангажирания от нас доставчик на имейл маркетинг софтуер.

FРегистрират се следните данни

 • Титла
 • Име
 • Фамилия
 • имейл адрес

Освен това при вписването се събират и следните данни:

 • дата и час на регистрацията

В рамките на процеса на вписване се изисква Вашето съгласие за обработването на данните и се посочва препратка към настоящата Декларация за защита на личните данни. Обработването на данните с цел изпращането на информационен бюлетин не е свързано с предаването им на трети лица, освен на доставчика на имейл маркетинг софтуера. Данните се използват единствено за изпращането на информационния бюлетин.

2. Правно основание за обработването на данните

Правното основание за обработването на данните при наличието на получено съгласие от потребителя след вписването му за информационния бюлетин е член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД.

3. Цел на обработването на данните

Предоставянето на имейл адреса е необходимо за доставянето на информационния бюлетин

4. Срок на съхранението

Данните се изтриват, щом отпадне необходимостта от постигането на целта на събирането им. Следователно имейл адресът на потребителя се съхранява, докато е активен абонаментът за информационния бюлетин.

5. Проследяване на информационния бюлетин

За оптимизирането на предлагания от нас информационен бюлетин използваме персонализираното му проследяване. В допълнение към имейл адреса събираме данни и за свързаните с изпращането на информационния бюлетин дейности (поведение по отношение на кликванията).

6. Възможност за отказ и прекратяване

Абонаментът за информационния бюлетин може да бъде прекратен по всяко време. За тази цел всеки информационен бюлетин съдържа съответния линк. По желание можете да ни напишете съобщение и на следния имейл адрес.

 

IV. Регистрация
(Заявление за членство, уведомяване за събития)

1. Описание и обхват на обработването на данните

На нашата интернет страница предлагаме на потребителите възможността да се регистрират чрез предоставяне на личните си данни. При това данните се записват в маска за въвеждане, след което ни се предават и запаметяват. Не се извършва прехвърляне на данни на трети лица.

В хода на процеса по регистрация се събират следните данни:

Тук се изброяват съответните данни. 

В момента на регистрацията се запазват също така и следните данни:

 • дата и час на регистрацията
 • използван браузър
 • операционна система

В хода на процеса по регистрация се изисква съгласието на потребителя за обработването на тези данни.

2. Правно основание за обработването на данните

Правното основание за обработването на данните при наличието на получено съгласие от потребителя е член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД. В случай че регистрацията е необходима за изпълнението на договор, по който потребителят е страна, или на мерки преди сключването на договор, допълнително правно основание за обработването на данните е член 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД.

3. Цел на обработването на данните

Регистрацията на потребителя е необходима за изпълнението на договор с потребителя или на мерки преди сключването на договор. Вашата регистрация може да бъде заявление за членство или уведомление за събитие.

4. Срок на съхранението

Данните се изтриват, щом отпадне необходимостта от постигането на целта на събирането им. Моментът за изтриването на данни, събрани в рамките на процес на регистрация за изпълнението на договор или на мерки за сключване на договор, настъпва, когато отпадне необходимостта от тези данни за изпълнението на договора. Необходимостта от съхранението на данни на страна по договора може да остане и след сключването на договора, ако това се изисква за изпълнението на договорни или законови задължения

5. Възможност за отказ и прекратяване

Като потребител имате възможност по всяко време да анулирате регистрацията си. Можете по всяко време да променяте запаметените за Вас данни. За промяна или изтриване на Вашите данни използвайте имейл info@ahk.bg

Ако данните са необходими за изпълнението на договор или на мерки за сключване на договор, преждевременното изтриване на данните е възможно само ако изтриването не противоречи на договорни или законови задължения.

 

V. Формуляр и имейл за контакт

1. Описание и обхват на обработването на данните

Нашата интернет страница съдържа формуляр за контакт, който може да се използва за установяване на контакт по електронен път. В случай че потребителят се възползва от тази възможност, посочените в маската за въвеждане данни ни се предават и запаметяват.

В момента на изпращането на съобщението се запазват също така и следните данни:

 • дата и час на регистрацията
 • използван браузър
 • операционна система

В хода на процеса по регистрация се изисква Вашето съгласие за обработването на данните и се препраща към настоящата Декларация за защита на личните данни.

При желание за връзка можете да използвате и предоставения имейл адрес.

В този случай се запазват предадените с имейла лични данни на потребителя. Тези данни не се прехвърлят на трети лица. Данните се използват единствено за обработката във връзка с установяването на контакт.

2. Правно основание за обработването на данните

Правното основание за обработването на данните при наличието на получено съгласие от потребителя е член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД. Правното основание за обработването на данните, получени с изпращането на имейл, е член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД.

Ако с контакта по имейл се цели сключването на договор, то допълнително правно основание за обработването е член 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД.

3. Цел на обработването на данните

Обработването на посочени в маската за въвеждане лични данни ни служи единствено за реализирането на контакта. В случай на установяване на контакт по имейл, този контакт се явява и законният интерес, необходим за обработването на данните. Другите обработвани по време на процеса на изпращане лични данни служат за предотвратяването на злоупотреба с формуляра за контакт и за гарантирането на сигурността на нашите информационни системи.

4. Срок на съхранението

Данните се изтриват, щом отпадне необходимостта от постигането на целта на събирането им. Моментът за изтриването на личните данни в маската за въвеждане на формуляра за контакт и на тези, изпратени ни по имейл, настъпва, когато бъде прекратена съответната комуникация с потребителя. Комуникацията е прекратена, когато по обстоятелствата може да се съди, че разглежданият случай е окончателно изяснен. Допълнително събраните в хода на процеса на изпращане лични данни се изтриват най-късно след три месеца.

5. Възможност за отказ и прекратяване

Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни. В случай че потребителят установи с нас контакт по имейл, той може по всяко време да възрази срещу съхраняването на неговите лични данни. В този случай комуникацията няма да може да бъде продължена. Можете да ни информирате и писмено за това, че оттегляте съгласието си и възразявате срещу съхраняването, на следния имейл адрес. Тогава всички запаметени в рамките на установяването на контакт лични данни ще бъдат изтрити.

 

VI. Предаване на лични данни на трети лица

1. Оператори на уебстраници

В рамките на възлагане на обработване лични данни се предават на агенцията, ангажирана с поддържането на уебстраницата и на доставчиците на технически услуги. Възлагането на обработка е регламентирано посредством подходящо споразумение.

2. Бутон за споделяне в социалните медии

Общо указание: Плъгините за споделяне в социалните медии обикновено водят до това, че всеки посетител на дадена страница се регистрира от тези услуги с неговия IP адрес и се протоколира по-нататъшното му поведение по отношение на браузъра. Това може да се случи дори и без да задействате бутона. За да го предотвратим, ние използваме метода Shariff. По този начин нашите бутони за споделяне в социалните медии установяват директна връзка между Вас и социалната мрежа една когато кликнете върху съответния бутон. Ако вече сте регистриран в дадена социална мрежа, влизането във Facebook и Google+ става без отварянето на нов прозорец. За влизането в Twitter се появява изскачащ прозорец, в който текстът на туита може да се редактира. Така можете да публикувате наше съдържание в социалните мрежи, без да е възможно те да изготвят пълни профили на сърфиране.

Facebook

Нашата страница използва плъгини на социалната мрежа на Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, САЩ. Методът Shariff обаче позволява на Facebook да узнае Вашия IP и това, че сте посетили страницата ни, едва след като задействате бутона. Ако си послужите с плъгин, докато сте в профила си във Facebook, Facebook може да свърже използваното от Вас съдържание с Вашия потребителски профил.

В този случай до нас не достига информация, а следователно нямаме и контрол по отношение на евентуалното събиране и обработване на Вашите данни от Facebook. По-подробна информация ще намерите в декларацията за защита на личните данни на Facebook на адрес de-de.facebook.com/policy.php. Освен това относно принципното използване на „бисквитки“ и тяхното деактивиране Ви насочваме към нашето общо описание в настоящата Декларация за защита на личните данни.

Twitter

Нашата страница използва плъгини на социалната мрежа на Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, САЩ. Методът Shariff обаче позволява на Twitter да узнае Вашия IP и това, че сте посетили страницата ни, едва след като задействате Re-Tweet бутона.

В този случай до нас не достига информация, а следователно нямаме и контрол по отношение на евентуалното събиране и обработване на Вашите данни от Twitter. При необходимост по-подробна информация ще намерите в декларацията за защита на личните данни на Google на адрес twitter.com/privacy. Освен това относно принципното използване на „бисквитки“ и тяхното деактивиране Ви насочваме към нашето общо описание в настоящата Декларация за защита на личните данни.

LinkedIn

Нашата страница използва LinkedIn плъгин за споделяне на социалната мрежа LinkedIn на LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ирландия. Ако задействате този бутон, за изпълнението на функциите на плъгина Вашият браузър се свързва с плъгина на LinkedIn. В този случай обаче Ваши лични данни не се запаметяват от LinkedIn, а така също не се регистрира и използваното от Вас съдържание чрез „бисквитка“. По-подробна информация ще намерите в декларацията за защита на личните данни на LinkedIn на адрес www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Освен това относно принципното използване на „бисквитки“ и тяхното деактивиране Ви насочваме към нашето общо описание в настоящата Декларация за защита на личните данни.

3. Видеоклипове от YouTube

На нашата уебстраница сме качили отделни видеоклипове от YouTube, които се съхраняват на сървърите на доставчика YouTube и могат да бъдат възпроизведени от нашата уебстраница посредством вградена връзка. Връзката към видеоклиповете се осъществява с активирана опция за разширени настройки във връзка със защитата на данни. Когато възпроизвеждате тези видеоклипове, на Вашия компютър се запаметяват„бисквитки“ на YouTube и DoubleClick, при което е възможно данни да бъдат предадени на Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ в качеството му на оператор на YouTube.

При възпроизвеждането на запаметени в YouTube видеоклипове на Google Inc. в качеството му на оператор на YouTube и на мрежата на DoubleClick към настоящия момент се предават минимум следните данни: IP адресът и ID на бисквитката, специфичният адрес на посетената при нас страница, системната дата и часът на посещението, кодът на Вашия браузър. Тези данни се предават независимо от това дали имате потребителски профил в Google, през който сте влезли, или нямате такъв. Ако сте влезли в профила си, е възможно тези данни да бъдат причислени директно към него. Ако не желаете данни да се причисляват към профила Ви, трябва да се отпишете преди активирането на бутона за възпроизвеждане на видеото.

YouTube, съотв. Google Inc., съхраняват тези данни като потребителски профил и евентуално ги използват с цел реклама, проучване на пазара и/или съобразено с потребностите оформление на уебстраниците си. Подобно проучване (също и за нерегистрирани потребители) се извършва по-специално за предоставянето на съобразена с потребностите реклама и за информирането на други потребители относно Вашите действия на нашата уебстраница. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, като за упражняването му трябва да се обърнете към Google в качеството му на оператор на YouTube.

4. Google Maps

Тази интернет функция използва картовия софтуер Google Maps на Google Inc. Чрез използването на тази уебстраница изразявате съгласието си евентуално автоматизирано събираните данни от Google и неговите представители да бъдат регистрирани, обработвани и използвани. Условия за ползване на Google Maps. По-подробна информация за целите и обхвата на събирането на данни и на тяхното преработване от Google ще намерите на тази информационна страница.

5. Анализ на уебстраници с Google Analytics

Тази уебстраница използва услугата „Google Analytics“, която се предлага от Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ) за анализа на използването на уебстраниците от потребителя. Услугата използва „бисквитки“ – текстови файлове, които се съхраняват на Вашето крайно устройство. По правило събраната от „бисквитките“ информация се изпраща на сървър на Google в САЩ, където се запаметява. Тази уебстраница си служи с анонимизиране на IP адресите. В рамките на държавите-членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство IP адресът на потребителя се скъсява. Това скъсяване прави невъзможно свързването на IP адреса с Вашата личност. Операторите на уебстраниците сключват споразумение за обработване на данни с компанията Google Inc., в рамките на което с помощта на събраната информация тя прави анализ на използването на уебстраниците и на активността при използването им, като предоставя услуги, свързани с използването на интернет.

Имате възможност да предотвратите съхраняването на „бисквитки“ на Вашето устройство, като предприемете съответните настройки във Вашия браузър. Достъпът без ограничения до всички функции на тази уебстраница не е гарантиран, ако Вашият браузър не допуска използването на „бисквитки“.

Освен това чрез плъгин за браузър можете да предотвратите изпращането на събраната чрез „бисквитки“ информация (включително Вашия имейл адрес) на Google Inc., както и нейното използване от Google Inc. Следният линк ще Ви отведе към съответния плъгин: tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Можете да предотвратите извършваното от Google Analytics регистриране, като кликнете на следния линк. Инсталира се Opt-Out „бисквитка“, която предотвратява регистрирането на Вашите данни при посещението Ви на тази страница.

________________________________________

________________________________________

Тук ще намерите допълнителна информация относно използването на данни от Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

VII. Права на субекта на данни

Съгласно ОРЗД на ЕС Вие имате следните права: Ако се обработват Ваши лични данни, имате право да получите информация за съхранените за Вас данни (член 15 от ОРЗД).

Ако се обработват неточни лични данни, имате право на коригирането им (член 16 от ОРЗД).

Ако са налице законовите предпоставки, можете да изискате заличаване или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещу обработването (членове 17, 18 и 21 от ОРЗД).

Ако сте се съгласили с обработването на данните или ако има сключен договор за обработването им и то се извършва по автоматизиран начин, при определени условия Ви е предоставено право на преносимост на данните (член 20 от ОРЗД).

Ако желаете да упражните правата си, посочени по-горе, AHK Bulgarien ще провери дали са изпълнени законовите предпоставки за това.

В случай че желаете да подадете жалба във връзка със защитата на личните данни , можете да се обърнете към компетентния надзорен орган: Комисия за защита на личните данни на Република България, www.cpdp.bg