Партньори на клъстера

Българо-германски център за професионално обучение


Българо-германският център за професионално обучение (БГЦПО) обединява бившите пет Центъра за професионално обучение в градовете Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Смолян и Царево, финансирани в рамките на германо-българските проекти за техническо сътрудничество от Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие и изградени от Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ, сега GIZ) в периода 1993-2010 г. От 2011 г. БГЦПО приема юридическата форма на държавно предприятие към Министерството на труда и социалната политика. БГЦПО разполага с 57 преподаватели по теория и практика в 86 професии. Като изпълнител на различни значими за пазара на труда проекти за насърчаване на професионалното обучение, заетостта и социалното приобщаване, както и на иновативни концепции за обучение, намиращи приложение в различни курсове, БГЦПО има солиден опит в провеждането на дуално обучение.

Между 1995 и 2001 г. центровете са единствените учебни заведения в България, предлагащи професионална квалификация под формата на двугодишни курсове на дуален принцип в тясно сътрудничество с фирми от тези региони. От 2012 г. съгласно Закона за насърчаване на заетостта, в рамките на Националния план за насърчаване на заетостта, центровете предлагат и квалификация на наставници във фирмите и преподаватели в професионални гимназии и ЦПО, чийто фокус е методиката на обучението на възрастни. През 2014 г. са организирани и проведени пет курса на дуален принцип – във всеки център по един. По този начин работодатели, младежи и служители в бюрата по труда са подробно запознати с дуалното обучение, проверени са нагласите и готовността им да се включат. Учебните планове по петте професии са преструктурирани съвместно с работодателите и по-добре адаптирани към потребностите на фирмите.

През 2015 г. се подготвят и провеждат други пет курса на базата на дуален принцип.

www.dp.bgcpo.bg

Индустриално-търговска камара Берлин

Със своите около 274 000 членове Индустриално-търговска камара Берлин (ИТК Берлин) представлява интересите на икономиката в Берлин, предлага на фирмите ориентирани към клиента услуги, помага им да използват възможностите си и да се справят с предизвикателствата. ИТК Берлин подпомага около 27 000 обучения годишно. Като независим представител и вещ покровител на икономиката в Берлин ИТК Берлин е компетентен и критичен партньор на политиката. ИТК Берлин се подкрепя от 500 почетни фирми, около 3000 почетни изпитващи и 260 служители.

www.ihk-berlin.de/English/en

Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)

Националната агенция за професионално образование и обучение е държавен орган към Министерския съвет за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, както и за координация на институциите, имащи отношение към професионалното ориентиране, обучение и образование. НАПОО е създадена през 2000 година с приемането на Закона за професионалното образование и обучение.

НАПОО осъществява дейността си в съответствие с функциите, регламентирани със Закона за професионално образование и обучение, като:

  • Издава лицензии за професионално обучение и професионално ориентиране;
  • Извършва последващ контрол и оценка на дейността на лицензираните ЦПО и ЦИПО;
  • Създава и поддържа регистър на центровете за професионално обучение и на центровете за информация и професионално ориентиране;
  • Създава и поддържа регистър на свидетелствата за професионална квалификация, удостоверенията за професионално обучение, свидетелствата за валидиране на професионална квалификация и удостоверенията за валидиране на професионална квалификация по част от професия, издавани от центровете за професионално обучение;
  • Разработва и поддържа Списъка на професиите за професионално образование и обучение;
  • Разработва държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии;
  • Съдейства за международното признаване на документите за професионално образование и професионално обучение;
  • Прави предложения за усъвършенстване на системата на професионалното образование и обучение на базата на анализ на дейността на центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране.

Към НАПОО работят на трипартиен принцип Управителен съвет и експертни комисии по професионални направления и експертна комисия по професионално ориентиране с участието на представители на държавата и национални представителни организации на работодателите и на работниците и служителите.

www.navet.government.bg

Национална финансово-стопанска гимназия (НФСГ), София

Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) е европейско професионално училище с вековна история. Тя съчетава традицията и новаторството, очертава пътя на професионалното образование в България. От 1913 г. до днес училището обединява младостта и мъдростта, неувереността, ентусиазма и опита. Чрез партньорства и сътрудничества НФСГ осигурява на бъдещите икономисти възможност за личностно израстване и успешен кариерен избор. В националното образователно пространство гимназията се отличава с модерни методи на обучение и многообразна извънкласна проектна дейност.

www.nfsg.online.bg

Максимилиан Ерхард

Дуално професионално обучение
Тел.: 02 816 30 33
maximilian.erhard(at)ahk.bg