Дуално професионално обучение към ГБИТК

Не само в Германия, но и в световен мащаб, през последните години се увеличи недостигът на квалифициран персонал. За фирмите това нерядко е свързано със загуби по отношение на продуктивността и конкурентоспособността. Като следствие от това възникват отрицателни ефекти върху цялата икономика на страната. Особено изразен недостиг на квалифицирани специалисти се наблюдава в техническите и индустриалните области на заетост.

Една от основните причини за липсата на квалифицирани специалисти често се крие в съществуващото разминаване между местните образователни системи и различаващите се от тях практически изисквания или потребности на пазара на труда и съответно на фирмите.

Като успешна мярка в борбата с недостига на квалифицирани специалисти в Германия се е утвърдило преди всичко дуалното професионално обучение. То съчетава изучаването на теорията за дадена професия в професионално училище с практическата работа в обучаващо предприятие, така че теория и практика взаимно се допълват и са неразривно свързани.

Предимствата на дуалната система са многостранни

Предимствата на дуалната система са многостранни. По този начин фирмите имат пряко въздействие върху съдържанието и организацията на професионалното обучение. Така те могат много по-лесно да предават специфично за фирмата ноу-хау и да си осигурят квалифицирани кадри.

Обучаващите се получават солидна основа за своето по-нататъшното кариерно развитие – не на последно място посредством по-висока степен на професионална гъвкавост. Освен това те усвояват обширни знания, които са задължителни в днешния професионален свят.

И не на последно място държавата и обществото имат полза от дуалното професионалното обучение като средство в борбата с младежката безработица. Повишаването на нивото на квалификация на специалистите е друга полза, която влияе положително на цялата икономика на страната.

Клъстерът „Дуално професионално обучение“

Като част от световната мрежа на германските външнотърговски камари на 130 места в 90 страни Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) също се ангажира в областта на дуалното професионално обучение. По-конкретно през януари 2015 г. тя създаде клъстера „Дуално професионално обучение“. Разбира се, клъстерът в момента се намира в процес на развитие, но като обединение на фирми, учебни заведения, организации и политически институции трябва да направи темата дуално обучение по-достъпна в обществеността и да я развива непрекъснато чрез постоянен взаимен обмен. Служители на ГБИТК поемат управление на проекта, като организират и координират дейностите на клъстера. През есента на 2015 г. се постави началото на първите пилотни обучения. Образователният клъстер е на разположение на всички заинтересовани в този процес.

Мерки и услуги

На участващите в клъстера фирми ГБИТК предлага конкретни мерки и услуги, свързани с дуалното професионално обучение:

Максимилиан Ерхард

Дуално професионално обучение
Тел.: 02 816 30 33
maximilian.erhard(at)ahk.bg