Курс по икономически немски - от януари 2018 г.

80 академични часа
в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас

20 януари - 28 април 2018 г.
всяка събота от 09.00 до 13.30 ч.

 

Курсът по икономически немски е професионално ориентиран и включва:

  • Разработване и анализиране на основни ситуации от професионалния живот въз основа на автентични документи, аудио- и видеозаписи.
  • Разработване и целенасочено упражняване на основните стратегии в бизнес комуникацията. Задълбочаване на необходимите езикови и комуникативни умения.
  • Представените ситуации са взети от ежедневието. Те са групирани по теми, което подпомага цялостното разбиране на работните процеси.

Важен елемент са също културните различия и тяхното влияние върху бизнес комуникацията. Поставят се на обсъждане норми на поведение, ценностни системи, модели и стилове на общуване в контекста на националните особености и традиции. Целта е да се тренират и развиват всички елементи на езиковата компетентност:

  • Четене (напр. анализ на пазарните тенденции въз основа на специализирана статия от пресата)
  • Писане (напр. изготвяне на оферта)
  • Слушане – разбиране (напр. преценка на стратегията и стила на двама партньори)
  • Говорене (напр. обсъждане на различни проблеми от професионалния живот заедно с другите курсисти и изразяване и аргументиране на собственото мнение).

Курсът дава подготовка за изпита Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), който се провежда веднъж годишно (през м. май) от Германо-Българската индустриално-търговска камара и Гьоте Институт.

Лектор в София

Д-р Гергана Фъркова е преподавател по икономически немски, бизнес етикет и междукултурна комуникация в Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Завършва немска филология в Софийски университет „Св. Кл. Охридски” със специализация в Хумболт Университет, Берлин и Европейски университет Виадрина, Франкфурт (Одер). Получава докторска степен на Софийски университет. Фокусът на нейните научни интереси е ефективното използване на чуждите езици в професионална среда и културните особености в междукултурната бизнес комуникацията. Освен участия и доклади на немско-български форуми, тя работи по международни проекти, включва се в екипа по сертифицирането на „Европейски езиков портфейл за професионални цели“. Води практически тренинги за подобряване на комуникацията.


Преподава се по учебника на издателство Langenscheidt Wirtschaftskommunikation Neu. Учебникът, както и 2 бр. CD (само за курсисти) могат да бъдат поръчани при записването за курса. Таксата за участие е 390 лв. с вкл. ДДС.

Кандидатите трябва да покриват ниво В2 по езиковата скала на Европейския съюз. За определяне на езиковите знания се провежда входящ тест (не се заплаща допълнително).

 

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

Соня Банкова

Обучение и квалификация & Фирми членове и събития
Тел.: 02 81630 28
sonia.bankova(at)ahk.bg