Клъстерът „Дуално професионално обучение“ стартира с първия випуск в Националната финансово-стопанска гимназия в София

07.10.15

На 5.10.2015 г. започна първото пилотно обучение по професията Фирмен мениджър в Националната финансово-стопанска гимназия в София. Паралелката e съставена от десет обучаващи се, служители на фирмите Интрама Инвест ЕООД, Каолин АД, Пирин-Текс ЕООД, Софарма АД, Софарма Трейдинг АД и Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Тези фирми ще са сред първите, които ще извлекат ползите от дуалното професионално обучение в България.

Проектът за обучение на Германо-Българската индустриално-търговска камара е планиран за период от две години. Под формата на блок семинари обучаващите се ще усвояват теоретични и практически знания. Съотношението между практика и теория е бъде 3:1. След успешно завършване на обучението участниците ще получат държавно признато свидетелство за професионална квалификация за теоретичната част на обучението, издадено от Националната финансово-стопанска гимназия в София. Завършилите ще придобият четвърта квалификационна степен според българския Закон за професионалното образование и обучение.

Като част от световната мрежа на германските външнотърговски камари на 130 места в 90 страни ГБИТК също се ангажира в областта на дуалното професионално обучение. През януари 2015 г. в рамките на камарата бе създаден клъстерът „Дуално професионално обучение“. Клъстерът в момента се намира в процес на развитие. Една от целите на това обединение от фирми, учебни заведения, организации и политически институции е да направи темата „Дуално обучение“ по-достъпна в обществеността и да я развива чрез постоянен взаимен обмен на опит.

Повече информация за създаден клъстера „Дуално професионално обучение“ към ГБИТК.