Нови условия за членство в ГБИТК

24.04.18

Съгласно Устава на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) за членове на ГБИТК се приемат само лица, които признават целите на Камарата и отговарят на критериите, предвидени в Устава (чл. 9 и следващи от Устава). Компетентен да се произнася по молби за членство в ГБИТК е Управителният съвет, като той има право да изисква допълнителна информация за пазарното позициониране, сферите на дейност, репутацията и други съществени обстоятелства с оглед преценката на членството (чл. 10, ал. 1 от Устава).
С настоящото бихме искали да Ви информираме, че въз основа на Решение от 16.03.2018 г. и в съответствие с изискванията на Устава Управителния съвет за прием на нови редовни членове на ГБИТК ще изисква:
(i) Две референции от настоящи членове на ГБИТК за кандидата за нов редовен член; и
(ii) Декларация от кандидата за нов редовен член, че се е запознал с Комплайънс (Compliance) кодекса на ГБИТК и се съгласява да го спазва.
Цитираните референции и декларация ще се изискват от всички кандидати за нови редовни членове, подали молби след 16.03.2018 г.