Специализирана комисия „Право“

Председател: д-р Мая Найденова (адвокат / Интергест България ООД)

Координатор: Цанко Цанков (ГБИТК)

Членове и целева група: Целева група на специализираната комисия „Право“ са членовете на ГБИТК от бранш консултации, но при поставяне на проблем могат да бъдат и всички членове.

Мисия: Към целите на специализираната комисия спадат застъпване, лобиране за законодателни промени / предложения, касаещи членовете, вземане на становище по правни проблеми в икономиката, както и по законопроекти на българските законодателни органи. Дейностите включват редовни срещи за обмяна на опит, срещи със съответните компетентни държавни органи, изготвяне на писмени становища и законодателни предложения и др.

За повече информация и при интерес към работата на комисията, моля, обръщайте се към Цанко Цанков. 

Протоколи от заседанията на Специализираната комисия

Законови предложения на членовете на ГБИТК към Правителството на Република България:
Каталог с предложения за законодателни промени
Обобщение на предложенията за законодателни промени

Приети, респ. отхвърлени предложения:
Позиция на министерски съвет от 14.6.2011 г.
Станoвище от Кабинета на Министър-Председателя от 13.10.2010 г.
Становища на съдиите на СОС -  Търговско отделение от 08.10.2010 г.

Становище на членовете на ГБИТК относно предложенията за изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки
Проект-Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки