Специализирана комисия „Банки и застраховане“

Председател: Франк Янсен (СИБАНК)

Коориднатор: Татяна Делчева (ГБИТК)

Членове и целева група: Експерти от областта на банкирането и застраховането, финансови институции, брокери и агенти за финансови продукти.

Мисия: Специализирана комисия „Банки и застрахователно дело“ е създадена през 2009г. Със своята работа комисията преследва две основни задачи: От една страна активно се стреми да допринася за прилагането на подобрения в банковия и застрахователния сектор като заседава редовно по водещи теми, обсъжда законодателни инициативи и изразява официално становище по тях от името на ГБИТК. От друга страна, специализираната комисия се стреми да предоставя на членовете на ГБИТК полезна информация относно новости и развитие в тази област. На заседателните срещи членовете на комисията обменят мнения и информация с цел в най-висока степен да защитят интересите на участниците в бранша. Комисията играе ролята на платформа за срещи и дискусии по актуални проблеми, засягащи икономическите и политическите рамкови условия в страната. Особен акцент за комисията представляват теми като данъчното облагане във ВЕИ-сектора, пенсионното осигуряване и застраховането.