Специализирана комисия „Обучение и квалификация“

Председател: д-р Любов Попова (Държавно предприятие „Българо-германски център за порфесионално обучение“ - ДП „БГЦПО“)

Координатор: Биляна Генова (ГБИТК)

Членове и целева група: Всички членове, както и членовете на работните групи. В годините от създаването на Специализираната комисия през 2006 г. досега се утвърди едно ядро от особено ангажирани членове. На информационните и дискусионните мероприятия комисията кани широк кръг от заинтересовани участници, представители на фирми-членки на ГБИТК. Работните срещи се организират с цел дискусия по въпроси, свързани със стратегическото планиране и политическите рамкови условия в областта на професионалното обучение. В тази връзка през 2011 г. бяха основани две специализирани работни групи към комисията: „Мехатроника“ и „Търговия“.

Мисия: Съгласно желанието на членовете Специализираната комисия се концентрира върху въпросите на професионалното обучение на системно ниво с цел средно- и дългосрочна промяна и подобряване на училищната система и на професионалното образование като част от средното образование в България. Обсъждат се законови промени и допълнения и се формулират становища, които комисията връчва на ключови фигури като министъра на образованието и науката, министъра на труда и социалната политика, президента и парламента. Провеждат се срещи и дискусии с експерти и политически отговорни лица. Организират се и срещи с германски експерти – например представители на Федералния  институт за професионално образование и обучение, Техническия университет в Дрезден и Дружеството за международно сътрудничество –, с които се обсъждат актуални въпроси, свързани с дуалното професионално обучение. Срещите са отворени за членове на камарата.  

Една от задачите на Специализираната комисия се състои в предоставянето на актуална информация на членовете чрез информационните канали на Камарата - бюлетина „ГБИТК актуално“ и информационни имейли.

Осъществяват се и индивидуални консултации със заинтересовани членове по въпроси, свързани с лицензирането на центрове за професионално обучение и възможности за обучение и квалификация.

Мисия с история

Германо-Българската индустриално-търговска камара се застъпва за това в България да се въведат елементи на германската дуална система за професионално образование, за да се създаде тясна връзка между образование и бизнес, между теория и практика. В тази връзка Специализираната комисия  предприема редица стъпки.

Архив

Биляна Генова

Маркетинг / Бизнес контакти
Тел.: 02 81630 23
bilyana.genova(at)ahk.bg