Бюлетин „Правo и данъци“

Германо-Българската индустриално-търговска камара съвместно с адвокатски кантори издава всяко тримесечие информационен бюлетин „Право и данъци“.

Издание март 2018 г.:

Издание декември 2017 г.:

Издание септември 2017 г.:

Издание юни 2017 г.:

Издание март 2017 г.:

Издание декември 2016 г.:

Издание септември 2016 г.:

Издание юни 2016 г.:

Издание март 2016 г.:

Издание юли 2015 г.:

Издание март 2015 г.:

Издание декември 2014 г.:

31 издание:

30 издание:

29 издание:

28 издание:

 • Въвеждане на режим на касова отчетност на ДДС в България от
  1. 1. 2014

27 издание:

 • Длъжностната характеристика – практическа необходимост или просто формалност?

26 издание:

25 издание:

 • Привличането на подизпълнител по ЗОП

24 издание:

 • Правно значение на вписванията в книгата на акционерите

23 издание:

 • Промени в Закона за насърчаване на инвестициите
 • Пропуски в енергийната стратегия нарушават инвестиционния климат

22 издание:

 • Новата уредба относно временната работа в българското трудово право
 • Клон на чуждестранно юридическо лице – за и против

21 издание:

 • Социално-осигурителни въпроси при командироване на работници от България във Федерална република Германия
 • Могат ли организациите с нестопанска цел да участват в търговски дружества

20 издание:

 • Отпадане на ограниченията при придобиване на урегулирани поземлени имоти от граждани на ЕС в България от 01.01.2012 г.
 • Принудително изпълнение върху дял от търговско дружество

19 издание:

 • Командироване на служители от България във Федерална република Германия в рамките на договори за изработка
 • Положителни изменения в режима на търговската регистрация

18 издание:

 • Новият Закон за енергията от възобновяеми източници (ВЕИ) - за или против зелената енергия?

17 издание:

 • Нови правила за облагане с данък при източника на доходите от лихви от 2011г.
 • Плащания от несъстоятелен длъжник

16 издание:

 • Имуществени санкции при нарушаване на вътрешните правила на работодателя 
 • Учредяване на дружество или на клон в Германия. Необходими документи, предпоставки, условия и регистрация. Данъчни аспекти. 

15 издание:

 • Необходими изменения и допълнения на търговския регистър в светлината на добрите европейски практики
 • Задължителна пререгистрация на търговските дружества в електронния търговски регистър до края на 2010 година

14 издание:

 • Новите изменения в Закона за марките и географските означения
 • Актуални правни проблеми при проектирането, изграждането и присъединяването на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ

13 издание:

 • Възможности за усъвършенстване на търговския регистър
 • Най-важните промени в новата Германо-българска спогодба за избягване на двойното данъчно облагане

12 издание:

 • Данъчно и социално осигурително право за граждани на Европейския съюз в Република България
 • Промените в българското право в областта на ДДС през 2010 г.
 • Облагане доходите на физически лица по договори за управление и контрол. Социално-осигурителен аспект
 • Стилове на управление и нива на мениджмънт

11 издание:

 • Системи за възнаграждение, обвързани с постигнатите цели
 • Кога съгласно българското право е налице място на стопанска дейност в случаите на предоставяне на услуги?

10 издание:

 • Регистрацията по ДДС на чуждестранно юридическо или физическо лице в България – само посредством акредитиран представител
 • Какво очакват българските служители от своята работа
 • Социално-осигурителни аспекти при трансгранично движение на работници в рамките на ЕС  


9 издание:

 • Възникване на място на стопанска дейност
 • Фирмена данъчна регистрация на българско дружество в Германия
 • Правни въпроси и законови промени в областта на енергоснабдяването чрез съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
 • Как се управлява екип ефективно

8 издание:

 • Данъчна регистрация на германско дружество в България;Задължения, срокове и дерегистрация
 • Правни възможности на работното време според българското трудово право
 • Преобразуване на акционерно дружество в дружество с ограничена отговорност

7 издание:

 • Необходими регистрации за германски работници и самостоятелно заети лица, които се изпращат на работа в България
 • Търговският представител: Какво трябва да знаят българските представители?

6 издание:

 • Български служители на работа в Германия. Предпоставки, разрешения, признаване на професионални квалификации
 • Правни аспекти при извършването на монтажни дейности от немски специалисти в България

5 издание:

 • Новите разпоредби за електронна регистрация и пререгистрация на търговски дружества
 • Промяна в правните, социалните и данъчните задължения за чуждестранни специалисти на работа в България след присъединяването ни към ЕС
 • Новият Граждански процесуален кодекс. Ускоряване и повишаване на ефективността на събирането на парични вземания

4 издание:

 • Пасивно представителство като лесно решение за реализацията на разпространението на стоки от немски дружества в България

3 издание:

 • Придобиване на земя от чуждестранни граждани и юридически лица в България след 1 януари 2007 г.

2 издание:

 • Нови разпоредби за данък върху добавената стойност при влизането на България в ЕС

1 издание:

 • Законопроект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предвижда за строителни предприемачи (също и от държавите-членки на ЕС) задължението да се впишат в нов, предстоящ да бъде създаден Централен регистър на строителя
 • Новите изменения в Закона за обществените поръчки