Услуги за износители и доставчици

ГБИТК подпомага икономическият обмен между Германия и България с услуги, които са насочени към германски износители и български доставчици.

Пакетът от услуги „Делово присъствие в България“ е ориентиран към германски фирми, които искат да установят потенциала на българския пазар за техните стоки и услуги преди да стъпят на него. Той е съобразен с потребностите на малките и средни предприятия от Германия и включва предоставяне на редовна пазарна информация от страна на ГБИТК, а също и информация за предстоящи търгове и обществени поръчки в България. В случай че в последствие дадена фирма реши да се ангажира по-интензивно на българския пазар, това би могло да стане посредством коопериране с местен партньор или чрез откриване на представителство на фирмата.

В обратната посока е насочен „Порталът за доставчици“ на ГБИТК. Включвайки своя фирмен профил на немски език в него българските предприятия от сектора за поддоставки имат възможност да привлекат нови клиенти и да популяризират своите продукти и услуги в Германия. Освен това ГБИТК планира издаването на поредица браншови публикации „Каталог Произведено в България“.

Цанко Цанков

Директор DEinternational
Тел.: 02 81630 24
tzanko.tzankov(at)ahk.bg